Politica

Politica de confidențialitate
Noi respectăm cu stricteţe confidenţialitatea datelor clienţilor şi ne angajăm să nu transmitem datele personale ale clienţilor către terţi şi să le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii) şi pentru informări comerciale cu privire la acest site.
Nu încurajăm SPAM-ul, nu furnizăm adresa dumneavoastră de e-mail sau telefonul unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu comercializăm, nu oferim, nu facem schimb de adrese de e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa dumneavoastrã de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comerțului electronic, AGNI MUNDI S.R.L. are obligaţia de a administra în conditii de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră sau o altă persoană. Scopul colectării datelor cu caracter personal este de a opera şi livra comenzile efectuate de dumneavoastră.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată prin poştă pe adresa societăţii noastre.
Dreptul de a vă modifica şi şterge datele deţinute de http://agnimundi.ro/
http://agnimundi.ro/ conferă dreptul utilizatorului de a modifica datele de contact pe care le-a înregistrat. De asemenea, puteţi să ne solicitaţi ştergerea datelor dumneavoastră, oricând.

Securitatea datelor
Pentru confidenţialitatea şi securitatea datelor dumneavoastră, înregistrarea şi autentificarea pe http://agnimundi.ro/ implică introducerea numelui, adresa, numărul de telefon și email-ul.

Feedback
Noi oferim posibilitatea utilizatorilor site-ului de a trimite comentarii, întrebări şi sugestii.

Dacă aveţi întrebări cu privire la politica noastră de confidenţialitate, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa contact@agnimundi.ro

Vă mulţumim!